Tüm Ürünlerde Ücretsiz Kargo Fırsatını Kaçırmayın!

KVKK AYDINLATMA METNİ

“KVKK Aydınlatma Metni”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında veri sorumlularının ilgili kişilere kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak bilgi vermekle yükümlü olduğu bir belgedir. Bu belge, veri sorumlularının kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla, hangi yöntemle ve hangi hukuki sebeple toplandığı, kişisel verilerin hangi üçüncü kişilerle paylaşıldığı, ilgili kişilerin hakları ve bu hakları nasıl kullanabilecekleri gibi konularda ilgili kişileri aydınlatır.

Bu metnin amacı, Berka İş Güvenliği adlı firmamızın veri sorumlusu sıfatıyla, KVKK’nın 10. maddesi uyarınca, müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve diğer ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmektir.

Firmamız, kişisel verilerinizi, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerle ve aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlemektedir:

 • Firmamızın ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve sürdürülmesi
 • Firmamızın ürün ve hizmetlerinin tanıtımı, pazarlaması ve satışı
 • Firmamızın yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 • Firmamızın insan kaynakları politikalarının uygulanması
 • Firmamızın iş sağlığı ve güvenliği standartlarının sağlanması
 • Firmamızın müşteri memnuniyeti ve sadakati ölçümü ve iyileştirilmesi
 • Firmamızın iş ilişkisi içinde olduğu kişilerle iletişimin kurulması ve sürdürülmesi

Firmamız, kişisel verilerinizi, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak ve yukarıda belirtilen amaçlarla, yurt içinde veya yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarabilir. Bu üçüncü kişiler şunlardır:

 • Firmamızın hissedarları, iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve grup şirketleri
 • Firmamızın iş ortakları, tedarikçiler, alt yükleniciler, danışmanlar ve hizmet sağlayıcıları
 • Firmamızın faaliyetlerini denetleyen veya denetimine yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları, özel denetim kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları
 • Firmamızın işbirliği yaptığı veya anlaşma imzaladığı yurt içindeki veya yurt dışındaki kurum, kuruluş ve şahıslar

Firmamız, kişisel verilerinizi, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak, doğru ve güncel bir şekilde tutmakta ve gerektiğinde güncellemektedir. Firmamız, kişisel verilerinizi, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir.

KVKK’nın 11. maddesi gereğince, ilgili kişiler olarak, firmamıza başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
 • Düzeltilme, silinme, yok edilme veya anonim hale getirilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak için, firmamızın berkaisguvenligi.com.tr üzerinden veya info@berkaisguvenligi.com.tr aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz. Başvurunuzun niteliğine göre, firmamız tarafından talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, başvurunun Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre ücretlendirilmesini gerektiren nitelikte olması halinde, firmamız tarafından Kurul tarafından belirlenen ücret alınabilir.

Firmamız, kişisel verilerinizin korunması konusunda hassasiyet göstermekte ve bu konuda gerekli önlemleri almaktadır. Bu metni, KVKK ve ilgili mevzuatta yapılacak değişiklikler doğrultusunda güncelleyebilir ve sizlere duyurabiliriz. Bu nedenle, bu metni periyodik olarak takip etmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Berka İş Güvenliği

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilere İlişkin Beyan ve Rıza Onay Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması

Veri Saklama, Anonimleştirme ve İmha Politikası

Gizlilik ve Çerez Politikası

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.